elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 20.01.2022

Deklaracja dostępności

Gminne Przedszkole w Tymienicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej aplikacji mobilnej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do aplikacji https://przedszkoletymienice.bipdlaszkol.pl

 

Data publikacji strony internetowej: 01.01.2020. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-10-01.

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Skróty klawiaturowe:

  • na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Agnieszka Glińska, adres e-mail: pletymienice@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 43 823 58 21. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu.

 

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie późniejniż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej,aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

 

Dostępność architektoniczna

1.Do budynku Gminnego Przedszkola w Tymienicach prowadzi, od drogi przy której się mieści, płaski utwardzony ciąg komunikacyjny.Do głównego wejścia wiodą schody-  3 stopnie, a zboku utwardzony podjazd bez barier architektonicznych, nachylony pod kątem mniejszym niż 8% od poziomu.Szerokie drzwi wejściowe zaopatrzone w dzwonek są otwierane ręcznie.

2.Na terenie przedszkola są liczne miejsca parkingowe, w tym miejsce wyznaczone dla osoby niepełnosprawnej.

3.Budynek przedszkola ma jedną kondygnację, nie posiada windy ,schodów, pochyllni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych, nie ma wydzielonych stref kontroli.

4.Do budynku może wejśc osoba z psem asystującym i psem przewodnikiem.

5.W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

 

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gminne Przedszkole w Tymienicach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Agnieszka Glińska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 17.02.2021
Liczba wyświetleń: 342
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
17.02.2021
09:56:33
edycja
Agnieszka Glińska
Deklaracja dostępności
17.02.2021
09:56:17
edycja
Agnieszka Glińska
Deklaracja dostępności
16.02.2021
10:05:36
edycja
Agnieszka Glińska
Deklaracja dostępności
16.02.2021
10:05:32
edycja
Agnieszka Glińska
Deklaracja dostępności