elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Czwartek 20.01.2022
Jesteś tutaj:

Cele i zadania

§ 1. Informacja o przedszkolu


1. Pełna nazwa przedszkola brzmi: Gminne Przedszkole w Tymienicach i jest ona używana w pełnym brzmieniu.
2. Organ prowadzący: Wójt Gminy Zduńska Wola.
3. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny: Kurator Oświaty w Łodzi.

 

§ 2.  Cele i zadania przedszkola


1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego.
2. Udziela dzieciom, nauczycielom, rodzicom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych dziecka oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka wynikających w szczególności:
1) ze szczególnych uzdolnień,
2) z niepełnosprawności,
3) z niedostosowania społecznego,
4) ze specyficznych trudności w uczeniu się,
5) z zaburzeń komunikacji językowej,
6) z choroby przewlekłej
7) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
8) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową dziecka i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi,
9) z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi lub ze zmianą  środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
3. Organizuje opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi:
1) Przedszkole może przyjąć dziecko niepełnosprawne w zależności od stopnia i rodzaju niepełnosprawności na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej:
2) Przedszkole w miarę swych możliwości socjalno- bytowych zapewnia dzieciom niepełnosprawnym następujące warunki :
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) odpowiednie warunki pobytu oraz niezbędne środki dydaktyczne,
c) realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, programu wychowania przedszkolnego, programu profilaktycznego dostosowanego do potrzeb i możliwości dziecka,
d) zajęcia rewalidacyjne lub psychoterapeutyczne stosownie do potrzeb,
e) integrację ze środowiskiem rówieśników na zasadzie zapewnienia dzieciom niepełnosprawnych równych szans rozwojowych. 
4. Umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej:
1) Przedszkole umożliwia dzieciom mniejszości narodowych i grup etnicznych podtrzymywanie ich tożsamości narodowej, etnicznej, językowej poprzez organizację nauki języka ojczystego mniejszości narodowych i etnicznych. Zajęcia te organizuje dyrektor na wniosek zainteresowanych rodziców na zasadzie dobrowolności;
2) Grupa , której odbywa się nauczanie w języku mniejszości narodowej czy etnicznej może być zorganizowana gdy zgłoszonych zostanie do niej co najmniej 7 dzieci, gdy liczba dzieci jest mniejsza organizuje się grupę międzyoddziałową:
3) Nadzór nad prawidłową realizacją praw dzieci mniejszości narodowych i grup etnicznych sprawuje Kurator Oświaty;
4) W ramach zajęć przedszkolnych organizuje się naukę religii na życzenie rodziców (prawnych opiekunów) wyrażone w formie pisemnego oświadczenia.
5. Przedszkole ma obowiązek organizować lekcje nauki religii dla grupy nie mniejszej niż 7 dzieci w oddziale, w przypadku mniejszej liczby dzieci naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej:
1) Nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze Kościołów i związków wyznaniowych;
2) Naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.

 

§ 3. Sposób wykonywania zadań przedszkola, z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki w szkole

 

1. Przedszkole prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy   programowej wychowania przedszkolnego, dostosowuje treści, metody i organizację procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego do możliwości rozwojowych wychowanków.
2. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zgodnie z jego potrzebami. Pomoc taką organizuje dyrektor przedszkola, a korzystanie z niej jest dobrowolne i nieodpłatne.
1) Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają dzieciom nauczyciele,   specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi;
2) Pomoc taka jest organizowana we współpracy z rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i specjalistycznymi, innymi przedszkolami i placówkami, organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na  rzecz rodziny i dzieci;
3) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana z inicjatywy rodziców, nauczycieli, specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym specjalistycznej, pomocy nauczyciela;
4) W przedszkolu pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w formie zajęć specjalistycznych: korekcyjno- kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, terapeutycznych, rozwijających szczególne uzdolnienia dziecięce dla dzieci oraz porad i konsultacji, warsztatów i szkoleń dla rodziców i nauczycieli;
5) Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne organizuję się maksymalnie dla 5 dzieci  z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
6) Zajęcia logopedyczne organizuje się maksymalnie dla 4 dla dzieci z zaburzeniami mowy, które powodują zaburzenia komunikacji językowej oraz mogą wpłynąć w przyszłości na utrudnienie nauki szkolnej;
7) Zajęcia socjoterapeutyczne i terapeutyczne organizuje się maksymalnie dla 10 dzieci z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne;
8) Zajęcia rozwijające szczególne uzdolnienia dziecięce organizuje się maksymalnie dla 5 dzieci szczególnie uzdolnionych, prowadzi się je przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy;
9) Zajęcie rozwijające uzdolnienia trwa w przedszkolu 45 minut, a zajęcia specjalistyczne trwają 60 minut;
10) Udział ucznia w zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego lub złagodzenie albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia dziecka daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
11) Porady i konsultacje dla rodziców i nauczycieli prowadzą nauczyciele będący wychowawcami grup oraz inni specjaliści;
12) Nauczyciele przedszkola rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, w tym szczególnie uzdolnionych oraz planują sposoby ich zaspokojenia poprzez prowadzenie w przedszkolu obserwacji pedagogicznej zakończonej analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
13) O potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną nauczyciel informuje bezzwłocznie dyrektora, który tworzy zespół do spraw indywidualnych potrzeb edukacyjnych, w którego skład wchodzi nauczyciel-wychowawca oraz odpowiedni specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem;
14)Dyrektor wyznacza osobę koordynującą pracę zespołu;
15) Zespół tworzy się dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej - niezwłocznie po otrzymaniu opinii. Zespół tworzy się również dla dziecka, które nie posiada wymienionych opinii - niezwłocznie po przekazaniu przez nauczyciela lub specjalistę informacji o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
16) Do zadań zespołu należy: ustalenie zakresu, w którym dziecko wymaga pomocy bądź wsparcia uzdolnień, określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy bądź wspierania uzdolnień;
17) Dyrektor przedszkola na podstawie zaleceń zespołu ustala dla dziecka formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane i bezzwłocznie  informuje o tym rodziców w formie pisemnej;
18) Dla dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną zespół opracowuje plan działań zawierający: cele do osiągnięcia, działania do realizacji, metody pracy z dzieckiem, zakres dostosowania wymagań edukacyjnych do  indywidualnych potrzeb rozwojowych dziecka, działania wspierające rodziców, jeśli zachodzi potrzeba zakres współdziałania z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi, organizacjami pozarządowymi i innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dziecka;
19) Zespół dokonuje oceny efektywności udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej po zakończeniu udzielania danej formy pomocy, jak też pomocy udzielanej w danym roku szkolnym przed opracowaniem arkusza organizacji  przedszkola na kolejny rok szkolny;
20)  Na wniosek rodziców, nauczyciela prowadzącego zajęcia specjalistyczne zespół dokonuje oceny efektywności form pomocy psychologiczno-pedagogicznej przed upływem ustalonego przez dyrektora okresu udzielania danej formy  pomocy;
21) Dokonując oceny zespół określa wnioski i zalecenia do dalszej  pracy z dzieckiem, w tym zalecane formy sposoby i okresy udzielania dziecku dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
22) Na podstawie dokonanej oceny dyrektor przedszkola decyduje o wcześniejszym zakończeniu udzielania dziecku danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
23) Zespól spotyka się w miarę potrzeb na wniosek osoby koordynującej jego pracę. Gdy zajdzie potrzeba podejmuje działania mediacyjne i interwencyjne;
24) W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć rodzice, na wniosek dyrektora, poradni psychologiczno-pedagogicznej, specjalistycznej, na wniosek rodzica inne osoby jak: lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inni specjaliści. Osoby uczestniczące w spotkaniu zespołu są obowiązane do nie ujawniania poruszanych na nim spraw;
25) Zespół zakłada i prowadzi kartę indywidualnych potrzeb dziecka, która zawiera:
a)  jego imię i nazwisko, nazwę przedszkola z oznaczeniem oddziału do którego uczęszcza,
b) informację dotyczącą orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej w tym poradni specjalistycznej z podaniem numeru i daty wydania orzeczenia lub opinii,
c) informację dotyczącą potrzeby objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w wyniku rozpoznania przez nauczycieli jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 
d) zakres, w którym dziecko wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
e) zalecane przez zespół formy, sposoby i okresy udzielania pomocy,
f) ustalone przez dyrektora przedszkola formy, sposoby, okresy udzielania pomocy , wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane; informację tę dyrektor wpisuje do karty wraz z datą i podpisem,
g) ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
h) terminy spotkań zespołu,
i) podpisy osób biorących udział w poszczególnych spotkaniach.
26) Po każdym spotkaniu zespołu kartę przedstawią się dyrektorowi przedszkola;
27) Kartę dołącza się do dokumentacji badań i czynności uzupełniających. Po zakończeniu uczęszczania dziecka do przedszkola lub w przypadku przejścia dziecka do innego przedszkola rodzice dziecka otrzymują oryginał karty, w dokumentacji pozostaje jej kopia. Za zgodą rodziców dyrektor przedszkola przekazuje kopie karty do przedszkola lub szkoły, do której dziecko zostało przyjęte.
3. Przedszkole wspomaga indywidualny rozwój dziecka udzielając mu pomocy w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dzieci niepełnosprawnych.
1) Wczesne wspomaganie może być organizowane w przedszkolu jeśli przedszkole ma możliwość realizacji wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, w szczególności dysponuje środkami dydaktycznymi i sprzętem niezbędnym do prowadzenia wczesnego wspomagania;
2) Zespół wczesnego wspomagania rozwoju dziecka  jest powoływany przez dyrektora przedszkola;
3) W skład zespołu wchodzą osoby posiadające przygotowanie do pracy z małymi dziećmi o zaburzonym rozwoju psychoruchowym,  a w szczególności:
a) pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka,
b) psycholog,
c) logopeda,
d) inni specjaliści- w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny;
4) Do zadań zespołu należy w szczególności:
a) ustalenie na podstawie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, kierunków i harmonogramu działań w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
b) nawiązanie współpracy z zakładem opieki zdrowotnej lub ośrodkiem pomocy społecznej celu zapewnienia dziecku rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy stosownie do jego potrzeb,
c) opracowanie i realizowanie z dzieckiem i jego rodziną indywidualnego programu wczesnego wspomagania, z uwzględnieniem działań wspomagających rodzinę dziecka w zakresie realizacji programu, koordynowania działań specjalistów prowadzących zajęcia z dzieckiem oraz oceniania postępów dziecka,
d) analizowanie skuteczności pomocy udzielanej dziecku i jego rodzinie, wprowadzanie zmian w indywidualnym programie wczesnego wspomagania, stosownie do potrzeb dziecka i jego rodziny, oraz planowanie dalszych działań w zakresie wczesnego wspomagania;
5) Pracę zespołu koordynuje dyrektor przedszkola albo upoważniony przez niego nauczyciel;
6) Zespół szczegółowo dokumentuje działania prowadzone w ramach indywidualnego programu wczesnego wspomagania;
7) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania są prowadzone indywidualnie z dzieckiem  i jego rodziną: w przypadku dzieci, które ukończyły trzeci rok życia mogą być prowadzone  w grupach liczących po 2 lub 3 dzieci z udziałem ich rodzin;
8) Zajęcia w ramach wczesnego wspomagania, w szczególności z dziećmi, które nie  ukończyły trzeciego roku życia, mogą być prowadzone także w domu rodzinnym;
9) Miejsce prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania ustala dyrektor przedszkola w uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka;
10) Zespół współpracuje z rodziną dziecka w szczególności przez:
a) udzielanie pomocy w zakresie kształtowania postaw i zachowań pożądanych w kontaktach z dzieckiem, wzmacnianie więzi emocjonalnej pomiędzy rodzicami i dzieckiem, rozpoznawanie zachowań dziecka i utrwalanie właściwych reakcji na te zachowania,
b) udzielanie instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem,
c) pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka oraz w pozyskiwaniu i wykorzystaniu w pracy z dzieckiem odpowiednich środków dydaktycznych i niezbędnego sprzętu.

 

§ 4. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w przedszkolu

 

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz w czasie zajęć poza przedszkolem.
1) Tygodniowy rozkład zajęć wychowawczo-dydaktycznych w poszczególnych dniach tygodnia ustala się z uwzględnieniem równomiernego rozłożenia zajęć w poszczególnych dniach tygodnia oraz różnorodności zajęć  w każdym dniu.
2) Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział przedszkolny opiece dwóch nauczycieli zgodnie z zaplanowaną organizacją pracy w danym roku szkolnym z uwzględnieniem propozycji rodziców. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej ci sami nauczyciele opiekują się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.
3) Podczas pobytu dziecka w przedszkolu oraz jego najbliższym otoczeniu (tj. w ogrodzie przedszkolnym) opiekę nad wychowankami sprawuję nauczyciel, któremu zgodnie z organizacją powierzono daną grupę dzieci.
4) Podczas spacerów i pieszych wycieczek poza teren przedszkola grupą dzieci opiekuje się nauczycielka oraz dodatkowo woźna oddziałowa wyznaczona przez dyrektora.
5) Podczas wycieczek dalszych ( autokarowych) zwiększ się liczbę opiekunów, tak aby na jednego opiekuna przypadało nie więcej jak 10 dzieci.
2. Szczegółowe zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola.
1) Dzieci należy przyprowadzać do przedszkola w godzinach od 6:30 do 9:00, w przypadku planowanego opóźnienia należy zgłosić je wcześniej nauczycielce.
2) Przyprowadzający rodzic bądź opiekun ma obowiązek oddać dziecko pod opiekę nauczyciela, niedopuszczalne jest pozostawianie dziecka w szatni.
3) Rodzice lub upoważnieni opiekunowie mogą odebrać dziecko z przedszkola w godzinach od 15:00 do 16:00 lub w innym czasie na swoje wyraźne życzenie, jednak nie później niż o 16:00.
4) Jeżeli rodzice lub opiekunowie do trzech razy w miesiącu nie wywiążą się z obowiązku odebrania dziecka z przedszkola do godź. 16:00 ( poza szczególnymi przypadkami losowymi), rada pedagogiczna podejmuje decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.
5) Procedura postępowania przypadku gdy rodzic spóźnia się po odbiór dziecka jest następująca: nauczyciel telefonicznie wzywa rodziców, a w przypadku niemożności nawiązania kontaktu telefonicznego, pisemnie upoważnionych opiekunów do natychmiastowego odbioru dziecka i oczekuje z dzieckiem na ich przybycie.
6) Dziecko może być odbierane z przedszkola przez rodziców ( prawnych opiekunów) , bądź upoważnioną przez nich osobę dorosłą na mocy pisemnego upoważnienia. Wzór niniejszego upoważnienia stanowi załącznik nr 2 do statutu.
7) Osoba odbierająca dziecko nie może być pod wpływem alkoholu, gdy taka sytuacja zaistnieje, nauczyciel ma obowiązek powiadomić rodzica bądź inną osobę dorosłą wyszczególnioną w upoważnieniu o konieczności odebrania dziecka z przedszkola i zapewnienia mu opieki.
8) Upoważnienie na odbiór dziecka z przedszkola powinno zawierać następujące dane:
a) imię i nazwisko oraz ewentualny stopień pokrewieństwa z dzieckiem osoby upoważnionej,
b) zakres czasowy na jaki udzielono upoważnienia,
c) podpis rodzica ( prawnego opiekuna)
9) Niniejsze upoważnienie rodzic składa na początku roku szkolnego u nauczyciela, który jest wychowawcą grupy, tak aby nauczyciele mieli je stale do wglądu.
3. Organizacja zajęć realizowanych poza czasem przeznaczonym na realizację  podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
1) W czasie wykraczającym poza realizację podstawy programowej w przedszkolu organizuje się zajęcia dodatkowe, w całości płatne przez rodziców, na wniosek rodziców, oraz zajęcia dodatkowe nieodpłatne w formie warsztatów zainteresowań, na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem w szczególności potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
2) Zajęcia te są realizowane wymiarze 15 minut dla dzieci 3-4 letnich i 30 minut dla dzieci 5-6 letnich, raz lub dwa razy w tygodniu.
3) W przedszkolu mogą być realizowane zajęcia o charakterze językowym, muzyczno- tanecznym, plastycznym, teatralnym, komputerowym lub inne zgodne z zainteresowaniami i możliwościami dzieci w pełni akceptowane przez rodziców i radę pedagogiczną.
4) Zajęcia wykraczające poza podstawę programową poza przedszkolnymi warsztatami zainteresowań prowadzą nauczyciele specjaliści legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami do ich prowadzenia współpracujący z przedszkolem.
5) Głównym celem tych zajęć jest: rozwijanie zdolności, umiejętności i zainteresowań wychowanków, które wykraczają poza treści podstawy programowej.
6) W zajęciach odpłatnych uczestniczą te dzieci, których rodzice zobowiązują się do systematycznego uiszczania opłaty za te zajęcia, bezpłatne warsztaty zainteresowań prowadzone przez nauczycieli przedszkola są organizowane dla wszystkich dzieci zgodnie z ich zainteresowaniami i zdolnościami.
7) Praca wychowawczo- dydaktyczna w ramach tych zajęć powinna być dokumentowana przez prowadzących ją nauczycieli w dzienniku zajęć przedszkola lub w odrębnym dzienniku.
8) nauczyciel prowadzący zajęcia ma obowiązek dokonywać okresowej ewaluacji osiągnięć wychowanków w formie przeglądów twórczości warsztatowej, prezentacji i innej.
4. Organizacja współdziałania przedszkola z poradnią psychologiczno- pedagogiczną z poradniami specjalistycznymi oraz innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, rodzicom i nauczycielom.
1) Przedszkole współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, poradniami specjalistycznymi a także organizacjami i instytucjami świadczącymi pomoc dzieciom rodzinom i nauczycielom w zakresie spraw dotyczących pomocy dziecku i jego rodzinie poprzez :
a) konsultacje i porady dla nauczycieli i rodziców,
b) wymianę doświadczeń i informacji między nauczycielami, rodzicami, pracownikami poradni,
c) współdziałanie przy organizowaniu szkoleń, seminariów, warsztatów itp.
d) współdziałanie w celu zapewnienia kompleksowej pomocy dziecku i ,
e) wspólne podejmowanie działań ( w tym profilaktycznych) na rzecz dzieci, rodziny, środowiska lokalnego,
f) pomoc nauczycielom przedszkola w diagnozowaniu i rozwijaniu możliwości dzieci przedszkolnych
g) interwencje mediacyjne, psychoedukacyjne, działania informacyjne.

 

§ 5. Organy przedszkola i ich kompetencje


1.  Organy przedszkola.
1) Organami przedszkola są:
            a) dyrektor przedszkola,
            b) rada pedagogiczna,
            c) rada rodziców;
2) Organy przedszkola mają możliwość swobodnego działania, współdziałania między sobą w podejmowaniu decyzji w ramach swoich kompetencji określonych w statucie;
3) Jeżeli wystąpi spór między organami przedszkola, gdy stroną nie jest dyrektor, to spór rozstrzyga dyrektor. Jeśli stroną jest dyrektor, to na pisemny wniosek jednego z organów będącego w sporze, problem bada i rozstrzyga organ prowadzący w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny.
2. Kompetencje dyrektora przedszkola:
1) Dyrektor kieruje działalnością przedszkola i reprezentuje je na zewnątrz;
2) Dyrektor sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 36 ust. 2  ustawy z dnia 7  września 1991r. o systemie oświaty z późniejszymi  zmianami;
3) Dyrektor zapewnia dzieciom bezpieczne warunki pobytu w placówce i poza nią, poprzez prawidłową organizację pracy, zajęć dydaktyczno- wychowawczych, zajęć dodatkowych oraz organizowanych przez przedszkole imprez i wycieczek;
4) Dyrektor realizuje uchwały rady pedagogicznej i rady rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, wstrzymuje wykonanie ich uchwał niezgodnych z przepisami prawa;
5) Dyrektor dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego wybrane przez radę pedagogiczną
6) Dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi  odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
7) Współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia     nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
8) Dyrektor przedszkola może skreślić wychowanka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola na wniosek rady pedagogicznej w porozumieniu z organem prowadzącym w przypadku gdy rodzice (prawni opiekunowie) nie stosują się do postanowień statutu przedszkola, oraz przedszkolnych regulaminów;
9) Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w nim nauczycieli i pracowników administracyjno- obsługowych. Dyrektor przedszkola w szczególności decyduje w sprawach:
a) zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz pracowników administracyjno- obsługowych,
b) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i pozostałym pracownikom przedszkola,
c) występowania z wnioskami , po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników przedszkola;
10) Dyrektor przedszkola w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z radą pedagogiczną,  radą rodziców, rodzicami;
11) Podczas nieobecności dyrektora zastępuje go   nauczyciel wyznaczony przez organ  prowadzący.
3.  Kompetencje Rady pedagogicznej:
1) Rada pedagogiczna zatwierdza plany pracy przedszkola;
2) Podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu;
3) Ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola;
4) Podejmuje uchwały w sprawach skreśleń z listy wychowanków przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym;
5) Rada pedagogiczna opiniuje w szczególności:
a) organizację pracy przedszkola,
b) wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,
c) propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
6) Rada pedagogiczna przygotowuje projekt statutu przedszkola , podejmuje uchwałę w sprawie uchwalenia statutu przedszkola,
7) Rada Pedagogiczna, spośród przedstawionych przez nauczycieli programów wychowania przedszkolnego  dokonuje wyboru, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców  zestawu programów   wychowania przedszkolnego, biorąc pod uwagę możliwości psychofizyczne dzieci.
4. Kompetencje Rady Rodziców:
1) Rada rodziców uchwala regulamin swej działalności, który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola;
2) Rada rodziców stanowi reprezentację ogółu rodziców wychowanków uczęszczających do przedszkola. W jej skład wchodzi co najmniej 7 przedstawicieli wybranych w tajnych wyborach przez zebranie rodziców wychowanków;
3) Kadencja rady rodziców trwa 1 rok;
4) Rada rodziców wybiera ze swego grona prezydium w składzie:
            a)  przewodniczący,
            b) sekretarz,
            c) skarbnik,
            d) komisję rewizyjną złożoną z dwóch osób;
5) Rada rodziców opracowuje we współpracy z dyrektorem roczny plan swej pracy na rzecz placówki;
6) W posiedzeniach rady rodziców uczestniczy dyrektor;
7)Rada rodziców może występować do organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora, rady pedagogicznej z wnioskami dotyczącymi wszystkich spraw przedszkola.

 


§ 6. Organizacja przedszkola, zadania nauczycieli i pracowników

 

1. Organizacja przedszkola:
1) Zajęcia w przedszkolu są prowadzone w oddziałach obejmujących dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
2) Liczba dzieci podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25.
3) Zajęcia, podczas których jest realizowana podstawa programowa wychowania przedszkolnego są prowadzone na podstawie programu wychowania przedszkolnego dopuszczonego do użytku w przedszkolu przez dyrektora przedszkola.
4) Praca wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńcza w przedszkolu może być prowadzona na podstawie programów autorskich opracowanych przez nauczycieli przedszkola, zaopiniowanych pozytywnie przez innego nauczyciela co najmniej mianowanego posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w przedszkolu. Program autorski dopuszcza do użytku dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców;
5) Celem programów autorskich wprowadzanych do realizacji w przedszkolu jest wychodzenie naprzeciw zainteresowaniom wychowanków, wykraczanie poza   kompendium wiedzy i umiejętności osiąganych przez nich w zakresie podstawy  programowej;
6) Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut;
7) W przedszkolu, w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego mogą być realizowane świadczenia obejmujące zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze. Powinny one być dostosowane do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić, podobnie jak czas trwania zajęć obowiązkowych:
            a) z dziećmi w wieku 3-4 lat- około 15 minut,
            b) z dziećmi w wieku 5-6 lat- około 30 minut.
8) W przedszkolu mogą być organizowane zajęcia rewalidacyjno- wychowawcze dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, zgodnie z przepisami w sprawie zasad organizowania zajęć rewalidacyjno- wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim;
9) Przedszkole jest placówką dwuoddziałową;
10) Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Przedszkole do dnia 15 maja danego roku;
11) W arkuszu organizacji określa się: liczbę oddziałów, liczbę dzieci, czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola z podziałem na pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, oraz ogólną i roczną liczbę godzin pracy finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący przedszkole;
12) W arkuszu organizacji przedszkola podaje się, w podziale na stopnie awansu zawodowego, liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych, oraz wskazuje się terminy złożenia wniosków o podjęcia tych postępowań;
13) Organizacje pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem przepisów w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach;
14) Ramowy rozkład dnia określa: czas przyprowadzania oraz odbierania dzieci, godziny posiłków, czas realizacji 5 godzin podstawy programowej wychowania przedszkolnego dla każdego oddziału;
15) Szczegółowy rozkład dnia dla danego oddziału ustala nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad oddziałem z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci;
16) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek dyrektora przedszkola, od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:30 do 16:00;
17) Dzienny czas pracy przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek dyrektora przedszkola, w tym 5 godzin dziennie na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego jest realizowana w godzinach od 8:00 do 13:00.
2. Zadania nauczyciela:
1) Nauczyciel opiekuje się powierzonym przez dyrektora oddziałem dzieci przedszkolnych w czasie ich pobytu w przedszkolu w celu zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczej;
2) Nauczyciel współdziała z rodzicami w sprawach wychowania  i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania  przedszkolnego realizowanego w danym oddziale, oraz uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.                
3) Do form współdziałania nauczyciela z rodzicami zalicza się:
a) zebrania z rodzicami odbywające się jeden lub dwa razy w roku  szkolnym,
b) konsultacje indywidualne z rodzicami odbywające się na życzenie rodziców lub nauczyciela w uzgodnionym uprzednio terminie,
c) zajęcia otwarte, warsztaty z udziałem rodziców,
d) prelekcje i konsultacje z udziałem specjalistów z poradni  psychologiczno- pedagogicznej i innych;
4) Nauczyciel planuje i prowadzi pracę wychowawczo-dydaktyczno-opiekuńczą oraz odpowiada za jej jakość;
5) Nauczyciel prowadzi  i dokumentuje obserwacje pedagogiczne celem poznania i zabezpieczenia potrzeb rozwojowych dzieci przedszkolnych, zakończone analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole;
6) Nauczyciel współpracuje ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną,  opiekę zdrowotną i inną dla dobra  wychowanków;
7) Nauczyciel odpowiada za życie, zdrowie, bezpieczeństwo powierzonych mu dzieci, wspomaga indywidualny rozwój dziecka, jego  zdolności, zainteresowania. W swoich działaniach ma obowiązek  kierować się dobrem dziecka, troską o jego postawę moralną i obywatelską z poszanowaniem jego godności osobistej.
3. Zadania intendenta:
1) Zaopatrzenie przedszkola w żywność, środki czystości, materiały gospodarcze i inne;
2) Nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielanie porcji żywnościowych dzieciom  i personelowi;
3) Sporządzanie jadłospisów zgodnie z wymogami zdrowotnymi  dotyczącymi żywienia  dzieci;
4) Prowadzenie magazynu i dokumentacji magazynowej zgodnie  z obowiązującymi przepisami;
5) Uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich i naradach pracowniczych;
6) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji  pracy placówki.
4. Zadania  kucharki:
1) Punktualne przyrządzanie zdrowych i higienicznych posiłków;
2) Przyjmowanie produktów z magazynu , kwitowanie ich odbioru  w raportach , dbałość o ich racjonalne użycie;
3) Wydawanie porcji żywieniowych o ustalonych godzinach i w ustalonych  ilościach;
4) Prowadzenie podręcznego magazynu;
5) Utrzymywanie w stanie czystości i używalności powierzonego sprzętu kuchennego i dbałość o czystość pomieszczeń kuchennych;
6) Prawidłowe oznakowanie sprzętu kuchennego zgodnie z wymogami  SANEPIDU;
7) Współdziałanie z intendentem przy sporządzaniu jadłospisu dekadowego;
8) Pobieranie i przechowywanie prób żywieniowych
9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora  wynikających z organizacji pracy placówki;
5.  Zadania sprzątaczki:
1) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń przedszkola i najbliższego otoczenia placówki;
2) Pranie bielizny stołowej ,ręczników, firan itp.;
3) Dbałość o powierzony sprzęt porządkowy;
4) Rozkładanie leżaków;
5) Przyjmowanie i rozdawanie posiłków dzieciom;
6)Przed opuszczeniem stanowiska pracy sprawdzenie czy okna i krany są pozamykane oraz  wyłączone wszystkie urządzenia;
7) Otwieranie budynku przedszkola;
8) Uzbrojenie alarmu i zamknięcie budynku przedszkola;
9) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.

 

§ 7. Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola, rodziców i prawnych opiekunów


1. Prawa i obowiązki wychowanków przedszkola.
1) Dzieci uczęszczające do przedszkola mają prawo do wszystkich praw wynikających z  Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
a) właściwie zorganizowanego procesu wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, rozwijania  własnych zainteresowań i zdolności,
b) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwości i podmiotowego traktowania,
c) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy  fizycznej bądź  psychicznej,
d) przygotowania umożliwiającego im osiągnięcie dojrzałości szkolnej,
e) poszanowania ich godności osobistej i własności,
f) opieki, ochrony, partnerskiej rozmowy na każdy temat,
g) wychowania w duchu tolerancji dla własnej osoby oraz dla  innych ludzi bez względu na rasę, płeć, wiek, stan zdrowia, akceptowania ich potrzeb,
h) pomocy w wyrównywaniu i eliminowaniu różnego rodzaju dysfunkcji i zaburzeń rozwojowych,
i) pobytu w warunkach przedszkola zapewniających  im bezpieczeństwo;
2) Na dzieciach uczęszczających do przedszkola spoczywają na miarę ich możliwości następujące obowiązki:
a) współdziałanie z nauczycielami w procesie wychowawczo-dydaktyczno opiekuńczym,
b) szanowanie odrębności i odmienności innych dzieci,
c) przestrzeganie zasadniczych form współżycia ustalonych w społeczności przedszkolnej,
d) poszanowanie sprzętów i zabawek przedszkolnych jako wspólnej własności,
e) uczestniczenie w drobnych pracach porządkowych i samoobsługowych,
f) pełnienie dyżurów,
g) kulturalne zwracanie się do innych, używanie form grzecznościowych,
h) pomaganie słabszym i młodszym kolegom gdy tego potrzebują,
 i) przestrzeganie wartości uniwersalnych jak: dobro, miłość, piękno.
2. Prawa i obowiązki rodziców:
1) Rodzice (prawni opiekunowie), których dzieci korzystają z opieki przedszkola mają prawo do:
a) znajomości zadań wychowawczo- dydaktyczno- opiekuńczych  wynikających z rocznego planu pracy przedszkola oraz z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w placówce,
b) wyboru lub całkowitej rezygnacji z zajęć dodatkowych, w których dziecko ma uczestniczyć,
c) uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego zachowania i rozwoju,
d) wyrażania opinii na temat pracy przedszkola,
e) stałych konsultacji z nauczycielem w celu wymiany informacji w sprawach wychowawczo- dydaktycznych,
f) aktywnego uczestnictwa w życiu społeczności przedszkolnej;
2) Obowiązkiem rodziców, których dzieci korzystają z opieki przedszkola jest:
a) udzielenie nauczycielowi wyczerpującej informacji dotyczącej rozwoju i stanu zdrowotnego dziecka rozpoczynającego edukację przedszkolną,
b) troszczenie się wspólnie z przedszkolem o duchowy i fizyczny rozwój swych dzieci i należyte przygotowanie ich do życia w społeczeństwie, przedłużanie wychowawczego oddziaływania przedszkola na dom  rodzinny dziecka,
c) punktualne przyprowadzanie i odbieranie dzieci z przedszkola,
d)  w przypadku gdy rodzic nie może odebrać dziecka osobiście, pisemne wyznaczenie upoważnionej przez niego do tego celu osoby dorosłej.
e) terminowe wnoszenie opłat przedszkolnych według wysokości i zasad ustalonych przez dyrektora i organ prowadzący,
f) przyprowadzanie do przedszkola dzieci w dobrej kondycji zdrowotnej, w razie choroby dziecka, zapewnienie mu indywidualnej opieki domowej,
g) obowiązkowe ubezpieczenie dzieci od następstw nieszczęśliwych wypadków,
h) uczestniczenie w zebraniach rodzicielskich,
i) zapoznawanie się z treścią komunikatów i ogłoszeń zamieszczonych w kąciku dla rodziców.

 

§ 8. Rekrutacja do przedszkola


1. Zasady rekrutacji dzieci do przedszkola.
1) Rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka do przedszkola obowiązani są złożyć w placówce, w terminie od 15 marca do 30 kwietnia wypełnioną kartę zgłoszenia  dziecka, formularz karty zgłoszenia dziecka do przedszkola stanowi załącznik nr 1 do Statutu przedszkola;
2) W przedszkolu tworzy się rejestr złożonych kart zgłoszeń dziecka na dany rok szkolny. W rejestrze zawarte są następujące dane:
            a)  imię i nazwisko dziecka,
            b)  data urodzenia dziecka,
            c )  miejsce zamieszkania dziecka;
3) Kwalifikację dzieci do przedszkola prowadzi się w terminie od 1 do 15 maja. Przedszkole wywiesza dla zainteresowanych imienne wykazy dzieci przyjętych i nie przyjętych do placówki w terminie od 16 do 30 maja;
4) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:
a) dzieci 5,6- letnie,
b) dzieci z rodzin zastępczych,
c) dzieci niepełnosprawne na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno- pedagogicznej o zdolności dziecka do przebywania w grupie rówieśniczej;
5) Jeśli liczba zgłoszonych dzieci nie przekracza liczby miejsc w przedszkolu, dzieci przyjmuje dyrektor. W przypadku zgłoszenia większej liczby dzieci niż liczba miejsc decyzję o przyjmowaniu dzieci podejmuje Społeczna Komisja Kwalifikacyjna powoływana zarządzeniem dyrektora;
6) Komisja spisuje protokół z odbytego posiedzenia kwalifikacyjnego określając w nim w szczególności:
            a) liczbę dzieci przyjętych,
            b) liczbę dzieci nie przyjętych,
            c) przyczyny nie przyjęcia dzieci;
7) Załącznikiem do protokołu z posiedzenia Społecznej Komisji Kwalifikacyjnej jest lista dzieci przyjętych do przedszkola oraz lista dzieci nie przyjętych;
8) W trakcie roku szkolnego o przyjęciu lub odmowie przyjęcia dziecka  do przedszkola  decyduje dyrektor;
9) W skład Społecznej Komisji Kwalifikacyjnej wchodzą:
            a) dyrektor przedszkola jako przewodniczący komisji,
            b) społeczny zastępca dyrektora - członek ,
            c) przedstawiciel rady rodziców - członek,
            d) przedstawiciel społeczności lokalnej- członek;
10) Rodzice dzieci nie przyjętych mogą oczekiwać na przyjęcie dziecka w miarę zwalnianych miejsc;
11)Dyrektor przedszkola może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy wychowanków w przypadku nie zgłoszenia się dziecka wciągu 14 dni od daty zapisu i nie udzielenia przez rodziców informacji o powodzie tej nieobecności.

 

§ 9. Odpłatność za świadczenia przedszkola


1. Zasady odpłatności za świadczenia przedszkola realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala  Uchwałą Rady Gminy Nr III/15/10 z dnia 30 grudnia 2010 r.
1) Usługi świadczone przez przedszkole w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego są realizowane bezpłatnie  wymiarze pięciu    godzin dziennie, przez pięć dni w tygodniu w godzinach od 8:00 d0 13:00.
2) Za zajęcia świadczone przez przedszkole ponad czas realizacji podstawy programowej rodzice lub prawni opiekunowie ponoszą opłatę za 1 godzinę w wysokości 0,70 zł.
3) Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą godzinę ponad czas realizacji podstawy programowej
4) Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji świadczeń ustalana jest na podstawie stawki godzinowej , o której mowa w pkt. 2 oraz deklarowanej przez rodziców lub prawnych opiekunów dziecka liczby godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponad czas realizacji podstawy programowej.
5) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata , o której mowa w pkt. 4 podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim, przy czym za pierwszy dzień absencji uważa się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola przez rodzica lub prawnego opiekuna o nieobecności dziecka w przedszkolu.
6) Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania , określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zawarcie niniejszej umowy jest ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.
7) W przypadku nie odbierania dziecka w określonych godzinach zgodnie z podpisana umową, o której mowa w pkt.6, opłata za każdą rozpoczętą godzinę dodatkowego pobytu dziecka w przedszkolu wynosi 10 złotych.
2. Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia przez dzieci oraz przez pracowników ustala Uchwała Nr III/14/10 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 30 grudnia 2010 r..
1) Zapewnienie żywienia w przedszkolu jest zadaniem towarzyszącym działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Dzieci mogą korzystać w przedszkolu z trzech posiłków: śniadania, obiadu, podwieczorku.
2) Korzystanie z posiłków jest odpłatne a opłaty za posiłki, które wnoszą rodzice/opiekunowie dzieci uczęszczających do przedszkola i pracownicy przedszkola stanowią tylko koszty surowca.
3) Podstawą kalkulacji kosztów jest koszt surowca oraz liczba dzieci korzystających  z posiłków w przedszkolu.
4) Wysokość dziennej stawki żywieniowej przy trzech posiłkach  zgodnie z  Uchwałą Rady gminy Nr III/14/ 10, nie może przekroczyć 7 zł. Wysokość dziennej stawki żywieniowej ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z intendentem.
5) W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu opłata, o której mowa w pkt.  4, podlega proporcjonalnemu zmniejszeniu w miesiącu następującym po miesiącu, w którym dziecko było nieobecne, za każdy dzień absencji w miesiącu poprzednim, przy czym za pierwszy dzień nieobecności dziecka w przedszkolu uważa się dzień następujący po dacie zawiadomienia przedszkola przez rodzica/ prawnego opiekuna o nieobecności dziecka.
6) Zakres świadczeń, zasady pobierania opłat miesięcznych za świadczenia, termin obowiązywania umowy oraz warunki jej wypowiadania, określa umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy dyrektorem, a rodzicami lub prawnymi opiekunami. Zawarcie niniejszej umowy jest ostatecznym warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola.
7) W regulowaniu opłat za wyżywienie dziecka w przedszkolu rodzice w trudnej sytuacji materialnej mogą ubiegać się o pokrywanie odpłatności z funduszu przeznaczonego na ten cel w wysokości odpowiadającej indywidualnej sytuacji- zgodnie z zasadami korzystania z pomocy społecznej.
8) Opłaty za wyżywienie i za świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego przyjmuje intendent lub dyrektor przedszkola w jego zastępstwie, w dniach od 1-go do 15-go każdego miesiąca;
9) W przypadku nie dokonania przez rodziców (prawnych opiekunów) opłaty za żywienie  i świadczenia realizowane w czasie przekraczającym 5 godzin dziennie przeznaczonych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego w bieżącym miesiącu, dyrektor przedszkola w porozumieniu
z organem prowadzącym wstrzymuje uprawnienie rodziców do korzystania z usług przedszkola w  miesiącu następnym do terminu uregulowania przez nich odpłatności.

 

§ 10.  Dodatkowe informacje o organizacji pracy przedszkola


1. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat. W uzasadnionych przypadkach do przedszkola mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 2,5 roku . Przedszkole uwzględnia w tym przypadku losowe sytuacje rodziców pracujących, przymuszonych znalezieniem opieki dla dziecka.
2. Dzieci, którym orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej odroczono realizację obowiązku szkolnego mogą uczęszczać do przedszkola do końca roku szkolnego, w którym ukończą 10 lat.
3. Dla realizacji celów statutowych  przedszkole posiada odpowiednie pomieszczenia
wyposażone zgodnie z wymogami ustawowymi a ponadto dzieci mają możliwość
codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego  wyposażonego w odpowiednio dobrane, bezpieczne urządzenia z odrębnymi placami zabaw dla każdej z grup;
4. Wewnątrz budynku do dyspozycji dzieci przeznaczono 2 sale przedszkolne odpowiednio dla grupy dzieci młodszych i starszych, wspólną dla obu grup łazienkę oraz szatnię;
5. Przedszkole posiada zaplecze gospodarcze pracujące dla potrzeb  wychowanków;
6. Aby zapewnić wychowankom bezpieczne warunki pobytu, placówka ma wyznaczone drogi i wyjścia ewakuacyjne, oraz opracowany plan  ochrony przeciwpożarowej wskazujący procedury postępowania w razie  zagrożenia pożarem. W placówce przestrzega się zasad BHP a personel został przeszkolony w tym zakresie;
7. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw  nieszczęśliwych wypadków na terenie placówki i poza nią. Rodzice mają obowiązek wnieść opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka do końca września, na początku każdego roku szkolnego.
8.  Przedszkolu nadaje imię organ prowadzący na wniosek rady pedagogicznej.
9. Dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego, może utworzyć stanowisko społecznego wicedyrektora.
10. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację, zgodnie z przepisami w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Gminne Przedszkole w Tymienicach
Odpowiadający za treść: Administrator
Wprowadził informację: Administrator
Edytował informację: Agnieszka Glińska
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 16.01.2021
Data udostępnienia informacji: 16.01.2021
Data ostatniej aktualizacji: 12.02.2021
Liczba wyświetleń: 128
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
12.02.2021
10:34:15
edycja
Agnieszka Glińska
Cele i zadania
12.02.2021
10:33:56
edycja
Agnieszka Glińska
Cele i zadania
12.02.2021
10:33:19
edycja
Agnieszka Glińska
Cele i zadania
12.02.2021
10:32:57
edycja
Agnieszka Glińska
Cele i zadania
12.02.2021
10:31:57
edycja
Agnieszka Glińska
Cele i zadania